Formularz zgłoszeniowy Edycja XI

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:

Wyrażenie zgody w punktach 1- 3 jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz właściwego dokumentowania toku studiów:
1) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2018./2019 na studia podyplomowe Zarządzanie Systemami Logistycznymi, których organizatorem jest Akademia Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Zarządzania;
2) otrzymywania drogą elektroniczną informacji związanych postępowaniem rekrutacyjnym, a w razie podjęcia studiów podyplomowych innych informacji o charakterze organizacyjnym;
3) dokumentowania toku przebiegu studiów oraz wydania świadectwa ich ukończenia – w przypadku przyjęcia na studia podyplomowe;

(brak akceptacji punku 1,2,3 uniemożliwi przesłanie formularza z danymi)

4) wyrażam zgodę na otrzymywania informacji o świadczonych przez administratora usługach edukacyjnych;
5) wyrażam zgodę otrzymywania informacji o wydarzeniach, konkursach, konferencjach, ankietach, prowadzonych kampaniach promocyjnych reklamowych i innych działaniach marketingowych związanych z działalnością Administratora.

DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwisko panieńskie (w p. mężatek)

Data Urodzenia (wymagane)

Miejsce Urodzenia

PESEL (wymagane)

Obywatelstwo

Tytuł zawodowy

Miejsce uzyskania świadectwa dojrzałości PolskaPoza Polską
(dane tylko i wyłącznie do celów statystycznych)

MIEJSCE ZAMELDOWANIA

Ulica i nr Domu

Miasto

Kod pocztowy

Adres do korespondencji

Ulica i nr Domu

Miasto

Kod pocztowy

Telefon

Adres email (wymagane)

Opłatę za studia pokryje

Dane płatnika

Nazwa Firmy

Adres

NIP

Nr konta bankowego (tylko cyfry)

Odpis dyplomu

Inne informacje/uwagi istotne z Pani/Pana punktu widzenia

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 5325;
3. Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) RODO;
2) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.).
4. Odbiorcą moich danych osobowych będą upoważnieni pracownicy AGH oraz inne upoważnione przez AGH osoby wykonujące czynności związane z obsługą procesu rekrutacji oraz obsługą i realizacją studiów podyplomowych;
5. Moje dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w razie przyjęcia na studia podyplomowe w celu obsługi i realizacji toku studiów w AGH;
6. Moje dane osobowe będą przetwarzane w toku rekrutacji oraz w trakcie trwania studiów do momentu uzyskania świadectwa potwierdzającego ich ukończenie.
7. Posiadam prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
8. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;
10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom i państwom trzecim za wyjątkiem przekazania informacji niezbędnych do wykupienia polisy ubezpieczeniowej w przypadku wyjazdu na praktykę zaplanowaną w ramach toku studiów;
11. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz właściwego dokumentowania toku moich studiów.

Oświadczam, że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w każdym czasie, a także o możliwości jej rozliczalności.

wybranie opcji wyślij jest równoznaczne z zapoznaniem się z powyższą klauzulą i wyrażeniem ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH zgodnie z opisem znajdującym się na początku formularza