Program studiów

Program dla edycji XVI rok akademicki 2023/2024

Semestr I

Współczesne koncepcje zarządzania logistycznego –  9 godzin
Zarządzanie łańcuchem dostaw – 15 godzin
Zarządzanie transportem i logistyka międzynarodowa – 18 godzin
Zarządzanie zapasami – 12 godzin
Prognozowanie w logistyce – 15 godzin
Logistyka produkcji – 15 godzin
Semestr I – 84 godzin

Semestr II
System ERP w zastosowaniach logistycznych – 12 godzin
E-logistyka – 15 godzin
Gospodarka magazynowa – 15 godzin
Modelowanie i symulacja procesów logistycznych- 15 godzin

Semestr II – 57 godzin


Współczesne koncepcje zarządzania logistycznego
Godzin: 9 (W:9; C:0; L:0)

Treści Programowe:

 • Wprowadzenie do zagadnień logistycznych w usługach i produkcji
 • Systemy i procesy logistyczne
 • Koncepcje Zarządzania logistycznego
 • Ocena jakości procesów logistycznych
 • Tendencje rozwoju logistyki usług i produkcji

Wiedza i umiejętności nabyte po zaliczeniu przedmiotu:

Aktualna wiedza o systemach i procesach logistycznych realizowanych w produkcji i usługach, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia procesowego w zarządzaniu.

Umiejętności analizy, syntezy i oceny jakości procesów logistycznych w ujęciu systemowym, z uwzględnieniem aspektów niepewności.


Zarządzanie łańcuchami dostaw
Godzin: 9 (W:9; C:6; L:0)

Treści Programowe:

 • Pojęcie i istota zarządzania łańcuchami dostaw
 • Współczesne trendy w zarządzaniu łańcuchami dostaw
 • Partnerstwo w łańcuchach dostaw na przykładzie dobrych praktyk
 • Projektowanie łańcuchów dostaw
 • Zarządzanie zmianami w łańcuchach dostaw
 • Narzędzia i metody wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw
 • Model referencyjny łańcucha dostaw – SCOR
 • Rachunek kosztów w łańcuchach dostaw

Wiedza i umiejętności nabyte po zaliczeniu przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności w zakresie projektowania zintegrowanych łańcuchów dostaw. W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie sposobów tworzenia partnerstwa w łańcuchu dostaw oraz wykorzystania podstawowych instrumentów i narzędzi wspomagających zarządzanie łańcuchami dostaw.


Zarządzanie transportem i logistyka międzynarodowa
Godzin: 18 (W:12; C:0; L:6)

Treści Programowe:

 • Transport osobowy i towarowy w systemie gospodarczym.
 • Rodzaje i charakterystyka transportu.
 • Funkcjonowanie transportu – usługi przewozowe.
 • Ekonomika transportu – koszty i metody ustalania cen.
 • Sterowanie transportem z wykorzystaniem systemów informacyjnych – zasady funkcjonowania systemu GPS oraz inteligentne systemy sterowania ruchem pojazdów.
 • Systemy transportu wewnętrznego.
 • Zrównoważony transport.
 • Międzynarodowe systemy logistyczne.
 • Międzynarodowa infrastruktura transportowa.

Wiedza i umiejętności nabyte po zaliczeniu przedmiotu:

Wiedza na temat zarządzania systemami i procesami transportowymi. Umiejętności badania i projektowania złożonych systemów transportowych oraz zarządzania nimi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych. Umiejętności oceny jakości systemów transportowych, ich przydatności w realizacji procesów transportowych, a także organizacji przewozu ładunków i osób.


Zarządzanie zapasami
Godzin: 12  (W:6; C:0; L:6)
6 godzin pracy w laboratorium komputerowym – wymagana znajomość programu MS Excel

Treści Programowe:

 • Wprowadzenie.
 • Przyczyny utrzymywania zapasów, koszty zapasów.
 • Zarządzane zapasami w warunkach popytu zależnego i niezależnego.
 • Klasyfikacja zapasów – analiza ABC, XYZ.
 • Deterministyczne i probabilistyczne modele zapasów.
 • Optymalizacja wielkości zapasów w przedsiębiorstwie.
 • Narzędzia informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu zapasami.

Wiedza i umiejętności nabyte po zaliczeniu przedmiotu:
Umiejętność definiowania i rozwiązywana problemów związanych z zagadnieniami zarządzania zapasami. Wykorzystanie pakietów komputerowych jako narzędzi wspomagających decyzji związanych z zarządzaniem zapasami.


Prognozowanie w logistyce
Godzin: 17 (W:9; C:0; L:6)
6 godzin pracy w laboratorium komputerowym – wymagana znajomość programu MS Excel

Treści Programowe:

 • Podstawowe zadania prognozowania w logistyce: prognozowanie popytu dla planowania potrzeb materiałowych w różnych przekrojach i horyzontach czasowych.
 • Strategie prognozowania i założenia prognostyczne: prognozy krótko i długoterminowe; ocena jakości prognoz.
 • Metody prognozowania stacjonarnego popytu niezależnego: modele średniej ruchomej, trendu pełzającego, modele Browna, modelowanie sezonowości.
 • Metody prognozowania niestacjonarnego popytu niezależnego: modele Holta i Wintera.

Wiedza i umiejętności nabyte po zaliczeniu przedmiotu:

Nabycie umiejętności zastosowania metod prognozowania w prognozowaniu popytu niezależnego.


Logistyka produkcji
Godzin: 15 (W:9; C:0; L: 0; ZW:6)
W ramach zajęć prowadzone są zajęcia warsztatowe (ZW) na której przeprowadzona jest gra logistyczna związana z logistyką produkcji

Treści Programowe:

 • Logistyka produkcji – definicja, zakres, podstawowe zagadnienia
 • Planowanie przepływu produkcji
 • Sterowanie przepływem produkcji
 • Organizacja przepływów produkcji
  Koncepcja „zwinnej i odchudzonej produkcji” (Lean Manufacturing)
 • Wybrane narzędzia wspomagania organizacji przepływu produkcji (m. innymi. 5S, OPF, VSM, SMED, TPM, Kanban)
 • Analiza strumieni przepływu
 • Organizacja zasilania materiałowego
 • Wskaźniki przepływu produkcji

Wiedza i umiejętności nabyte po zaliczeniu przedmiotu:

Przedmiot umożliwia nabycie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego zarządzania produkcją ze szczególnym uwzględnieniem logistycznych aspektów produkcji. Dodatkowo przedmiot pozwala na nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu wdrażania narzędzi LM (szczupłego wytwarzania) oraz zespołowego identyfikowania i rozwiązywania problemów zrządzania produkcją, a także umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi wykorzystywanych w koncepcji LM. Przedmiot zapewnia także nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi wzrostu produktywności oraz umiejętności analizy i oceny czynników wzrostu produktywności i efektywności systemu produkcyjnego.


System ERP w zastosowaniach logistycznych
Godzin: 12 (W:3; C:0; L:9)
Treści Programowe:

 • Charakterystyka Zintegrowanych Systemów do Zarządzania z uwzględnieniem nowoczesnych systemów i kierunków ich rozwoju
 • Przykłady popularnych systemów ERP oraz ich budowa
 • Zdefiniowanie i umiejscowienie obszaru logistycznego we współczesnym systemie ERP
 • Przykład narzędzi oraz obiektów wykorzystywanych w systemach ERP do realizacji procesów logistycznych
 • Automatyzacja procesów logistycznych na przykładzie Workflow
 • Wykorzystanie Business Intelligence do raportowania i analizy w obszarze logistyki
 • Obsługa wybranych procesów logistycznych z wykorzystaniem systemu ERP (Case-study)
 • Narządzania wspomagające procesy logistyczne: Aplikacje na urządzanie mobilne, Aplikacje internetowe

Wiedza i umiejętności nabyte po zaliczeniu przedmiotu:

Po zrealizowaniu zajęć słuchacz:
Zna kluczowe zagadnienia związane z systemami ERP oraz przykłady popularnych systemów
Zna narzędzia ERP użyteczne w realizacji procesów logistycznych
Potrafi wskazać korzyści płynące z wykorzystywania nowoczesnego systemu ERP w przedsiębiorstwie


E-logistyka
Godzin: 15 (W:9; C:0; L:3)

Treści Programowe:

 • Analiza i możliwości wykorzystania sieci komputerowych w logistyce.
 • Standaryzacja wymiany danych. Systemy kodów kreskowych.
 • Wprowadzenie do standardów GS1, kody kreskowe, identyfikatory zastosowań dla jednostki logistyczne i handlowej
 • Narzędzia wykorzystywane w elektronicznej wymianie dokumentów (EDI, E-faktura, GDSN).
 • Rola łączności bezprzewodowej i sieci internet w systemach logistycznych.

Wiedza i umiejętności nabyte po zaliczeniu przedmiotu:
Umiejętności zastosowania istniejących nowoczesnych rozwiązań technicznych w systemach logistycznych.


Gospodarka magazynowa
Godzin: 15 (W:9; C:0; L:6)
6 godzin pracy w laboratorium komputerowym

Treści Programowe:
1. Badanie procesów przepływu towarów w magazynie:

Realizacja procesu przyjęcia:
– Dostawa z zewnątrz (awizowana, nieawizowana).
– Dostawa z produkcji.
– Zwroty.
– Strategie przydziału lokacji (grupy magazynowe towarów, sąsiedztwo takiego samego towaru, odległość od miejsca zbiórki, inne).
Realizacja procesu wydania:
– Operacje w wydaniach (nośniki pełne, mieszane, zbiórki rotacyjne, crossdocking).
– Strategie wydań (FIFO, FEFO, LIFO, rezerwacja pod odbiorcę, minimalny termin ważności).

2. Składowanie towaru:

 • Rodzaje nośników magazynowych.
 • Oznakowanie miejsc.
 • Podział logiczny i fizyczny magazynu – topologia magazynu.
 • Oznakowanie towaru.
 • Inwentaryzacja.
 • Przesunięcia wewnątrz i międzymagazynowe.

3. Wsparcie systemu klasy WMS:

 • Obsługa systemu.
 • Połączenia z systemami obcymi.
 • Technologie informatyczne stosowane w logistyce magazynowania.

Wiedza i umiejętności nabyte po zaliczeniu przedmiotu:
Znajomość podstawowych procesów zachodzących w nowoczesnej gospodarce magazynowej. Umiejętność obsługi systemu WMS, znajomość metod identyfikacji towaru, znakowania lokacji magazynowych, obiegu dokumentów magazynowych.


Modelowanie i symulacja procesów logistycznych
Godzin: 15 (W:9; C:0; L:6)
6 godzin pracy w laboratorium komputerowym

Treści Programowe:

  • Wprowadzenie – cele modelowania procesów logistycznych
  • Proces logistyczny w ujęciu systemowym
  • Metody modelowania procesów i systemów logistycznych
  • Klasyfikacja modeli procesów i systemów logistycznych
  • Metodyka modelowania symulacyjnego
  • Symulacja dyskretna sterowana zdarzeniami DES
  • Odwzorowanie upływu czasu w modelach symulacyjnych
  • Oprogramowanie symulacyjne
  • Weryfikacja i walidacja modeli procesów logistycznych – podstawowe techniki
  • Typowe pola zastosowania symulacji
  • Analiza i ocena wyników modeli symulacyjnych
  • Prezentacja i dokumentacja wyników symulacji