Program studiów

Semestr I

Współczesne koncepcje zarządzania logistycznego – 14 godzin
Zarządzanie łańcuchem dostaw – 17 godzin
Zarządzanie transportem i logistyka międzynarodowa – 17 godzin
Zarządzanie zapasami – 14 godzin
Prognozowanie w logistyce – 17 godzin
Logistyka produkcji – 17 godzin
Semestr I – 96 godzin (w tym 12 godzin e-learningu)

Semestr II
System ERP w zastosowaniach logistycznych – 14 godzin
E-logistyka – 17 godzin
Gospodarka magazynowa – 17 godzin
Przedmiot do wyboru – 17 godzin
Praktyka dyplomowa – 16 godzin
Semestr II – 81 godzin (w tym 8 godzin e-learningu)

Łączna liczba godzin w dwóch semestrach 177 godzin

Szczegółowy program studiów pobierz


Współczesne koncepcje zarządzania logistycznego
Godzin: 14

Treści Programowe:

 • Wprowadzenie do zagadnień logistycznych w usługach i produkcji.
 • Systemy i procesy logistyczne.
 • Koncepcje zarządzania logistycznego.
 • Ocena jakości procesów logistycznych.
 • Tendencje rozwoju logistyki usług i produkcji.

Wiedza i umiejętności nabyte po zaliczeniu przedmiotu:

Aktualna wiedza o systemach i procesach logistycznych realizowanych w produkcji i usługach, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia procesowego w zarządzaniu.

Umiejętności analizy, syntezy i oceny jakości procesów logistycznych w ujęciu systemowym, z uwzględnieniem aspektów niepewności.


Zarządzanie łańcuchami dostaw
Godzin: 17

Treści Programowe:

 • Pojęcie i istota zarządzania łańcuchami dostaw
 • Współczesne trendy w zarządzaniu łańcuchami dostaw
 • Partnerstwo w łańcuchach dostaw na przykładzie dobrych praktyk
 • Projektowanie łańcuchów dostaw
 • Zarządzanie zmianami w łańcuchach dostaw
 • Narzędzia i metody wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw
 • Model referencyjny łańcucha dostaw – SCOR
 • Rachunek kosztów w łańcuchach dostaw

 

Wiedza i umiejętności nabyte po zaliczeniu przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności w zakresie projektowania zintegrowanych łańcuchów dostaw. W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie sposobów tworzenia partnerstwa w łańcuchu dostaw oraz wykorzystania podstawowych instrumentów i narzędzi wspomagających zarządzanie łańcuchami dostaw.


Zarządzanie transportem i logistyka międzynarodowa
Godzin: 17

Treści Programowe:

 • Transport osobowy i towarowy w systemie gospodarczym.
 • Rodzaje i charakterystyka transportu.
 • Funkcjonowanie transportu – usługi przewozowe.
 • Ekonomika transportu – koszty i metody ustalania cen.
 • Sterowanie transportem z wykorzystaniem systemów informacyjnych – zasady funkcjonowania systemu GPS oraz inteligentne systemy sterowania ruchem pojazdów.
 • Systemy transportu wewnętrznego.
 • Zrównoważony transport.
 • Międzynarodowe systemy logistyczne.
 • Międzynarodowa infrastruktura transportowa.
 • Wiedza i umiejętności nabyte po zaliczeniu przedmiotu:

Wiedza na temat zarządzania systemami i procesami transportowymi. Umiejętności badania i projektowania złożonych systemów transportowych oraz zarządzania nimi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych. Umiejętności oceny jakości systemów transportowych, ich przydatności w realizacji procesów transportowych, a także organizacji przewozu ładunków i osób.


Zarządzanie zapasami
Godzin: 14 (6 godzin pracy w laboratorium komputerowym – wymagana znajomość programu MS Excel)

Treści Programowe:

 • Wprowadzenie.
 • Przyczyny utrzymywania zapasów, koszty zapasów.
 • Zarządzane zapasami w warunkach popytu zależnego i niezależnego.
 • Klasyfikacja zapasów – analiza ABC, XYZ.
 • Deterministyczne i probabilistyczne modele zapasów.
 • Optymalizacja wielkości zapasów w przedsiębiorstwie.
 • Narzędzia informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu zapasami.

Wiedza i umiejętności nabyte po zaliczeniu przedmiotu:
Umiejętność definiowania i rozwiązywana problemów związanych z zagadnieniami zarządzania zapasami. Wykorzystanie pakietów komputerowych jako narzędzi wspomagających decyzji związanych z zarządzaniem zapasami.


Prognozowanie w logistyce
Godzin: 17 (6 godzin pracy w laboratorium komputerowym – wymagana znajomość programu MS Excel)

Treści Programowe:

 • Podstawowe zadania prognozowania w logistyce: prognozowanie popytu dla planowania potrzeb materiałowych w różnych przekrojach i horyzontach czasowych.
 • Strategie prognozowania i założenia prognostyczne: prognozy krótko i długoterminowe; ocena jakości prognoz.
 • Metody prognozowania stacjonarnego popytu niezależnego: modele średniej ruchomej, trendu pełzającego, modele Browna, modelowanie sezonowości.
 • Metody prognozowania niestacjonarnego popytu niezależnego: modele Holta i Wintera.

Wiedza i umiejętności nabyte po zaliczeniu przedmiotu:

Nabycie umiejętności zastosowania metod prognozowania w zadaniach logistycznych.


Logistyka produkcji
Godzin: 17

Treści Programowe:

 • Logistyka produkcji w strategii przedsiębiorstwa
 • Otoczenie systemów produkcyjnych
 • Koncepcja „odchudzonej produkcji” (Lean Manufacturing)
 • Wybrane narzędzia Lean w produkcji (m. innymi. 5S, OPF, VSM, SMED, TPM, Kanban)
 • Rola i funkcjonowanie podsystemów produkcji
 • Planowanie i sterowanie procesami przepływu (MRP, MMP/JiT/Kanban, OPT/TOC/DBR)
 • Planowanie i prognozowanie popytu (profil popytu, analiza popytu)
 • Organizacja procesów w czasie i przestrzeni
 • Produktywność i efektywność produkcji
 • Wiedza i umiejętności nabyte po zaliczeniu przedmiotu:

Przedmiot umożliwia nabycie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego zarządzania produkcją ze szczególnym uwzględnieniem logistycznych aspektów produkcji. Dodatkowo przedmiot pozwala na nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu wdrażania narzędzi LM (szczupłego wytwarzania) oraz zespołowego identyfikowania i rozwiązywania problemów zrządzania produkcją, a także umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi wykorzystywanych w koncepcji LM. Przedmiot zapewnia także nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi wzrostu produktywności oraz umiejętności analizy i oceny czynników wzrostu produktywności i efektywności systemu produkcyjnego.


System ERP w zastosowaniach logistycznych
Godzin: 14
Treści Programowe:

 • Charakterystyka Zintegrowanych Systemów do Zarządzania z uwzględnieniem nowoczesnych systemów i kierunków ich rozwoju
 • Przykłady popularnych systemów ERP oraz ich budowa
 • Zdefiniowanie i umiejscowienie obszaru logistycznego we współczesnym systemie ERP
 • Przykład narzędzi oraz obiektów wykorzystywanych w systemach ERP do realizacji procesów logistycznych
 • Automatyzacja procesów logistycznych na przykładzie Workflow
 • Wykorzystanie Business Intelligence do raportowania i analizy w obszarze logistyki
 • Obsługa wybranych procesów logistycznych z wykorzystaniem systemu ERP (Case-study)
 • Narządzania wspomagające procesy logistyczne: Aplikacje na urządzanie mobilne, Aplikacje internetowe

Wiedza i umiejętności nabyte po zaliczeniu przedmiotu:

Po zrealizowaniu zajęć słuchacz:
Zna kluczowe zagadnienia związane z systemami ERP oraz przykłady popularnych systemów
Zna narzędzia ERP użyteczne w realizacji procesów logistycznych
Potrafi wskazać korzyści płynące z wykorzystywania nowoczesnego systemu ERP w przedsiębiorstwie


E-logistyka
Godzin: 17

Treści Programowe:

 • Analiza i możliwości wykorzystania sieci komputerowych w logistyce.
 • Standaryzacja wymiany danych. Systemy kodów kreskowych.
 • Wprowadzenie do standardów GS1, kody kreskowe, identyfikatory zastosowań dla jednostki logistyczne i handlowej
 • Narzędzia wykorzystywane w elektronicznej wymianie dokumentów (EDI, E-faktura, GDSN).
 • Rola łączności bezprzewodowej i sieci internet w systemach logistycznych.

 

Wiedza i umiejętności nabyte po zaliczeniu przedmiotu:
Umiejętności zastosowania istniejących nowoczesnych rozwiązań technicznych w systemach logistycznych.


Gospodarka magazynowa
Godzin: 17 (6 godzin pracy w laboratorium komputerowym)

Treści Programowe:
1. Badanie procesów przepływu towarów w magazynie:

Realizacja procesu przyjęcia:
– Dostawa z zewnątrz (awizowana, nieawizowana).
– Dostawa z produkcji.
– Zwroty.
– Strategie przydziału lokacji (grupy magazynowe towarów, sąsiedztwo takiego samego towaru, odległość od miejsca zbiórki, inne).
Realizacja procesu wydania:
– Operacje w wydaniach (nośniki pełne, mieszane, zbiórki rotacyjne, crossdocking).
– Strategie wydań (FIFO, FEFO, LIFO, rezerwacja pod odbiorcę, minimalny termin ważności).

2. Składowanie towaru:

 • Rodzaje nośników magazynowych.
 • Oznakowanie miejsc.
 • Podział logiczny i fizyczny magazynu – topologia magazynu.
 • Oznakowanie towaru.
 • Inwentaryzacja.
 • Przesunięcia wewnątrz i międzymagazynowe.

3. Wsparcie systemu klasy WMS:

 • Obsługa systemu.
 • Połączenia z systemami obcymi.
 • Technologie informatyczne stosowane w logistyce magazynowania.

Wiedza i umiejętności nabyte po zaliczeniu przedmiotu:
Znajomość podstawowych procesów zachodzących w nowoczesnej gospodarce magazynowej. Umiejętność obsługi systemu WMS, znajomość metod identyfikacji towaru, znakowania lokacji magazynowych, obiegu dokumentów magazynowych.


Modelowanie i symulacja procesów logistycznych
Godzin: 17 (6 godzin pracy w laboratorium komputerowym)

Treści Programowe:

  • Wprowadzenie – cele modelowania procesów logistycznych
  • Proces logistyczny w ujęciu systemowym
  • Metody modelowania procesów i systemów logistycznych
  • Klasyfikacja modeli procesów i systemów logistycznych
  • Metodyka modelowania symulacyjnego
  • Symulacja dyskretna sterowana zdarzeniami DES
  • Odwzorowanie upływu czasu w modelach symulacyjnych
  • Oprogramowanie symulacyjne
  • Weryfikacja i walidacja modeli procesów logistycznych – podstawowe techniki
  • Typowe pola zastosowania symulacji
  • Analiza i ocena wyników modeli symulacyjnych
 • Prezentacja i dokumentacja wyników symulacji

Praktyka zawodowa
Godzin: 16

W ramach praktyk studenci zwiedzają obiekty logistyczne w których mogą zapoznać się z rozwiązaniami, które były przedstawiane na zajęciach. Realizowane jest to w formie wyjazdu 2 dniowego planowanego na ostatni zjazd.