O wydziale

wz_agh

Historia Wydziału

Wydział Zarządzania został uruchomiony 1 października 1974 roku, pod nazwą Instytut Organizacji i Zarządzania Przemysłem. Inicjatorem powołania Wydziału i jego pierwszym dziekanem był doc. dr inż. Ferdynand Szwagrzyk. Rozpoczęcie w tym dniu kształcenia studentów na studiach dziennych i zaocznych kierunku: Zarządzanie i marketing było ukoronowaniem wieloletniego nauczania organizacji i zarządzania na różnych wydziałach AGH, rozpoczętego jeszcze na długo przed II Wojną Światową.
W historii rozwoju Wydziału można wyróżnić dwa przełomowe momenty. Pierwszy miał miejsce w 1980 roku, kiedy powołano oficjalnie Wydział Organizacji i Zarządzania Przemysłem składający się z dwu instytutów: Instytutu Organizacji i Zarządzania Przemysłem oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych. W sumie lata 70. i 80. to okres stabilizowania się Wydziału ( w 1979 r. Wydział otrzymał do dyspozycji budynek przy ul. Gramatyka 10). Liczba rekrutowanych rocznie studentów wahała się w granicach 50-100 osób. Programy studiów ukierunkowane były w tym okresie głównie na zarządzanie produkcją w przemyśle ciężkim.
Drugi przełomowy moment to rok 1992, kiedy została wprowadzona obecna nazwa Wydziału. Lata 90. przyniosły gwałtowny rozwój Wydziału pod wszystkimi względami, wynikający z transformacji ustrojowej kraju. Liczba rekrutowanych studentów wzrosła do kilkuset osób rocznie, co spowodowało, że Wydział obecnie zajmuje drugie miejsce w AGH pod względem liczby studiujących i pierwsze pod względem liczby studentów zaocznych. Unowocześniono programy studiów, dostosowując je do potrzeb rynku i światowego profilu kształcenia menedżerów. Podjęto na szeroką skalę współpracę z zagranicą w zakresie dydaktyki i wymiany studentów oraz z krajowym przemysłem w zakresie doradztwa i usług konsultacyjno-szkoleniowych. Nastąpił intensywny rozwój kadry naukowej zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Zbudowano prawie od podstaw nowoczesną bazę dydaktyczną m. in. oddano do użytku cztery laboratoria komputerowe i nowocześnie wyposażone audytorium. Obecnie Wydział zajmuje, jak i cała Uczelnia, czołowe miejsca w rankingach krajowych. Jego charakterystyczną cechą, która od lat przyciąga kilku kandydatów na jeden indeks, jest właściwe połączenie w oferowanym programie studiów aspektów wiedzy inżynierskiej z umiejętnościami menedżerskimi.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łucki
Więcej wiadomości w książce: Łucki Zbigniew, Kronika Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem AGH
(do roku 1989 włącznie), Zesz. Nauk. AGH, „Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne”, z. 40, nr 1153, Kraków 1991, PLISSN 0454-4811.

Zapraszamy w podróż przez historię Wydziału Zarządzania w fotografii 1974-2009

pobierz_historia_WZ

Materiały udostępnione dzięki uprzejmości autorów i wydawców albumu.