Opłata za studiaOpłata za udział jednej osoby w całym zakresie studiów (dwa semestry) wynosi 4500 zł.

Płatność może być dokonana jednorazowo na początku studiów lub w dwóch ratach po 2250 zł na początek każdego semestru.

Opłata obejmuje zajęcia dydaktyczne, materiały, koszty dyplomu i inne koszty związane bezpośrednio ze studiami.
Koszty zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Opłatę za studia należy wnieść we wrześniu (po potwierdzeniu uruchomienia studiów) przed pierwszym zjazdem.

Zajęcia

Studia trwają dwa semestry.

Zjazdy odbywają się średnio raz na miesiąc. Zajęcia prowadzone są w soboty w godzinach 8:30 – 18:45 oraz w niedzielę od 8:30 do 16:30.
Zajęcia laboratoryjne odbywają się w grupach 15 osobowych w salach komputerowych.
Na zajęciach obliczenia i symulacje prowadzone są w programie MS Excel lub specjalistycznych programach branżowych.

Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem lub egzaminem. W ramach zaliczenia studenci wykonują projekty zadane przez wykładowców lub piszą testy końcowe sprawdzające wiedzę z danego przedmiotu.
Wszystkie testy i egzaminy pisane są przez internet poprzez platformę e-learningową.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • uzyskanie zaliczeń i zdanie z wynikiem co najmniej dostatecznym egzaminów przewidzianych w planie studiów.
  • obecność na minimum 50% zajęć.

Ocena końcowa na świadectwie jest średnią ocen z przedmiotów kończących się egzaminem.