Opłata za studia

Edycja XIV rok akademicki 2021/2022

Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł. Opłatę należy wnieść po przesłaniu formularza zgłoszeniowego i otrzymaniu maila z sekretariatu studiów z informacją o koncie bankowym. W przypadku nie podjęcia studiów z winy słuchacza (rezygnacja) opata rekrutacyjna nie zostaje zwrócona. W przypadku podjęcia studiów opłata rekrutacyjna zaliczana jest do opłaty za studia.

Opłata za udział jednej osoby w XIV edycji w całym zakresie studiów (dwa semestry) wynosi 4 700 zł.

Płatność może być dokonana jednorazowo na początku studiów lub w dwóch ratach po 2350 zł na początek każdego semestru.

Opłata obejmuje zajęcia dydaktyczne, materiały, koszty dyplomu i inne koszty związane bezpośrednio ze studiami.
Koszty zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Opłatę za studia należy wnieść we wrześniu (po potwierdzeniu uruchomienia studiów) przed pierwszym zjazdem.

Zajęcia

Studia trwają dwa semestry.

Zjazdy odbywają się średnio raz na miesiąc. Zajęcia prowadzone są w soboty w godzinach 8:30 – 18:45 oraz w niedzielę od 8:30 do 16:30.
Zajęcia laboratoryjne odbywają się w grupach 15 osobowych w salach komputerowych.
Na zajęciach obliczenia i symulacje prowadzone są w programie MS Excel lub specjalistycznych programach branżowych.

Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem lub egzaminem. W ramach zaliczenia studenci wykonują projekty zadane przez wykładowców lub piszą testy końcowe sprawdzające wiedzę z danego przedmiotu.
Wszystkie testy i egzaminy pisane są przez internet poprzez platformę e-learningową.