Opłata za studia

Edycja XVI rok akademicki 2023/2024

Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł. Opłatę należy wnieść po przesłaniu formularza zgłoszeniowego i otrzymaniu maila z sekretariatu studiów z informacją o koncie bankowym. W przypadku nie podjęcia studiów z winy słuchacza (rezygnacja) opata rekrutacyjna nie zostaje zwrócona. W przypadku podjęcia studiów opłata rekrutacyjna zaliczana jest do opłaty za studia.

Opłata za udział jednej osoby w XVI edycji w całym zakresie studiów (dwa semestry) wynosi 5 100 zł.

Opłata obejmuje zajęcia dydaktyczne, materiały, koszty dyplomu i inne koszty związane bezpośrednio ze studiami.
Koszty zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Terminy i tryb wnoszenia opłat za studia podyplomowe

(fragment § 8. Regulamin studiów podyplomowych AGH)

1. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu, opłata za kształcenie na studiach podyplomowych wnoszona jest semestralnie z góry nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w danym semestrze w ramach studiów podyplomowych.
2. Jeżeli opłata wnoszona jest bezpośrednio przez uczestnika studiów podyplomowych, to kierownik studiów podyplomowych na jego wniosek złożony przed upływem terminu płatności, o którym mowa w ust. 1, może w uzasadnionych przypadkach losowych wyrazić zgodę na:
1) wpłatę jednorazową z góry za całe studia lub na rozłożenie opłaty semestralnej na nie więcej niż 3 raty, przy czym pierwsza rata musi wynosić nie mniej niż 50% opłaty semestralnej za studia podyplomowe;
2) przesunięcie terminu płatności rat za studia podyplomowe;
3) obniżenie opłaty za studia podyplomowe w przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 7 proporcjonalnie do przeniesionych i zaliczonych przedmiotów.
3. Warunkiem udziału w zajęciach jest wniesienie opłaty za studia podyplomowe.

Pełna wersja Regulaminu: pobierz

Zajęcia

Studia trwają dwa semestry.

Zjazdy odbywają się średnio raz na miesiąc. Zajęcia prowadzone są w soboty w godzinach 8:30 – 18:45 oraz w niedzielę od 8:30 do 16:30.
Zajęcia laboratoryjne odbywają się w grupach 15-18 osobowych w salach komputerowych.
Na zajęciach obliczenia i symulacje prowadzone są w programie MS Excel lub specjalistycznych programach branżowych.

Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem lub egzaminem. W ramach zaliczenia studenci wykonują projekty zadane przez wykładowców lub piszą testy końcowe sprawdzające wiedzę z danego przedmiotu.
Wszystkie testy i egzaminy pisane są przez internet poprzez platformę e-learningową.